MittAlby

Överlåta verksamhet

En hyresgäst som vill överlåta sin verksamhet ska inkomma med en skriftlig ansökan. Överlåtelsen avser verksamhet som lokalen är upplåten till.

Den som vill överta lokalen ska uppfylla samma krav av ekonomi och vandel som gäller för godkänd kund via vår förmedling. En kund som övertar en lokal via överlåtelse tar över den tidigare hyresgästens verksamhet och övriga avtalsvillkor. Den nya kunden övertar även ansvaret för eventuella skador i lokalen.

Några regler

  • Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten till lokalen med mindre än att hyresvärdens skriftliga samtycke inhämtas härtill.
  • För det fall hyresvärden inte lämnar hyresgästen sådant samtycke, kan hyresgästen under vissa i 12 kap 36§ jordabalken angivna förutsättningar, få hyresnämndens tillstånd härtill. För sådant tillstånd krävs att hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig att hyresrätten överlåtes.
  • Har hyresgästen innehaft lokalen mindre än tre år får tillstånd dock lämnas endast om synnerliga skäl föreligger.

Hur söker du?

Du lämnar in en ansökan om överlåtelse. Avser överlåtelsen en kommersiell verksamhet ska ni även bifoga bl a följande intyg:

  • Registreringsbevis eller
  • F-skattsedel och moms på företaget som önskar överta lokalen
  • Bokslut eller balansrapport

Ansökan

Överlåtelse av verksamhet (pdf)

Skicka den ifyllda ansökan till:

info[at]mittalby.se *)

eller

Mitt Alby AB
Domarebacken 38
145 57 Norsborg

*) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post


 
Dela detta.