MittAlby

Grundregler

All uthyrning av Mitt Albys bostäder, lokaler och p-platser följer god sed på hyresmarknaden och följer:

- Diskrimineringslag (2008:567) (förbud att särbehandla pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder)
- Mitt Albys Uthyrningspolicy
- Mitt Albys Uthyrningsregler
- Mitt Albys Likabehandlingsplan
- PUL, Personuppgiftslagen

Klicka på nedan rubriker för att läsa om respektive regel.

 • 1. Köhantering

 • Den grundläggande principen är att den av de kunder som anmält intresse för en aktuell lägenhet som har den längsta kötiden och uppfyller Mitt Albys krav godkänns som hyresgäst hos Mitt Alby och tilldelas kontraktet. I de fall två eller flera kunder med samma kötid söker en viss lägenhet ska tidpunkten för intresseanmälan för lägenheten vara avgörande för vem som ska erbjudas bostaden.

  Ett grundläggande krav för att få bostaden är att såväl den kund som anmält intresse för lägenheten som eventuell medköande avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten.

  En ledig lägenhet ska normalt annonseras på www.mittalby.se i 3-8 dagar. Om det föreligger risk för att få hyresförluster eller det i annat fall är angeläget med en snabb förmedling kan tiden för annonsering kortas ner.

 • 2. Komplettering av anmälan till bostadskön

 • Registrering och räkning av kötid sker då ansökan inkommit komplett. Om en person lämnat in en ofullständig intresseanmälan där en obligatorisk uppgift saknas återsänds hela ansökan tillsammans med en uppmaning om att inkomma med en komplett ansökan.

 • 3. Adressändring

 • All post till kunden skickas till den adress som kunden uppgivit. Det är kundens ansvar att alltid underrätta Mitt Alby om korrekt aktuell adress.

 • 4. Aktualisering av köärende

 • En kunds köärende aktualiseras en gång per år genom att kunden uppdaterar sina uppgifter. Med aktuell kund för bostadssökning räknas de som uppdaterat sin profil det senaste året.

 • 5. Avregistrering av kunduppgifter

 • En kunds kunduppgifter avregistreras:

  - på kundens skriftliga begäran
  - när kunden avlidit
  - om kunden ej varit aktiv under 1 år. Med aktiv menas att bostadssökande uppdaterat sin profil under det senaste året.

 • 6. Återupptagande av avregistrerat köärende

 • Om ett köärende avregistreras på kundens egen begäran, eller för att kunden ej varit aktiv det senaste året, kan ärendet inte återupptas med bibehållen kötid. Ett köärende som är avregistrerat på kundens egen begäran återupptas med ny kötid när kunden själv anmäler sig på nytt till bostadskön.

 • 7. Medköande

 • En kund i bostadskön har rätt att ha en medköande. Medköande är en som kunden anger ska bo tillsammans med honom/henne.

  Medköande har inte i egenskap som medköande till en kund någon egen kötid. En person kan endast vara medköande i ett köärende.

  Medköande kan med ett undantag aldrig överta köandes kötid. Undantaget gäller för medköande som varit gift eller sambo (enligt Sambolagen SFS 2003:376) med kunden i bostadskön och om denne avlider. Medköande kan inte överta kötid för längre tid än han/hon varit medköande till kunden i bostadsförmedlingens kö.

 • 8. Kötider

 • Kötiden räknas från den dag registrering med kompletta obligatoriska uppgifter sker på Mitt Albys hemsida. Kötiden är personlig och kan inte överföras till någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges i avsnittet ovan.

 • 9. Förbigående, krav mm

 • Det är kundens ansvar att se till att alla relevanta uppgifter avseende kontaktuppgifter, inkomst, nuvarande värd etc. är aktuella när kunden anmäler intresse för en lägenhet och svarar ja efter visning av en lägenhet. Om kunden inte uppfyller Mitt Albys krav ska kunden inte kallas till visning eller föreslås som hyresgäst.

 • 10. Spärr mot intresseanmälan

 • Mitt Alby spärrar en kund för intresseanmälan av lägenheter till bostadskön om:

  • kunden samtidigt har fem aktuella intresseanmälningar
   Spärren tas bort vid avanmälan eller om intresseanmälan inte leder till visningskallelse.
  • kunden samtidigt har fem visningskallelser
   Spärren tas bort när kunden tackar nej till lägenheten eller om lägenheten förmedlas till annan köande.
  • kunden eller hyresgästen erbjuds kontrakt på lägenhet
   raderas även övriga intresseanmälningar samt hyresgästen spärras under 1 år.
  • kundens köärende är felaktigt eller uppgifter är ofullständiga
   Det kan exempelvis gälla om uppgiven adress är ofullständig. Spärren tas bort när orsaken är utredd och de ofullständiga uppgifterna är kompletterade.
  • kund har oreglerade hyresskulder
   Kunden ska underrättas om att han eller hon inte godkänts av Botkyrkabyggen. Kunden spärras tills skulden är reglerad och ev betalningsanmärkning är borta. Om kunden kan visa att uppgifterna om hyresskuld är felaktiga eller inaktuella tas spärren bort.
  • kund hoppar av kontraktskrivningen
   Spärr sätts i 12 månader. Handläggare kan korta spärrtiden efter samråd om särskilda skäl föreligger.
  • kunden har brutit mot villkoren i kö – och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter.
   Om en kund brutit mot villkor i kö- och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter spärras kunden 6 månader för intresseanmälningar. Eventuell pågående förmedling avbryts. Om handlingen bedöms som brottslig kan polisanmälan göras.
 • 11. Klagomålshantering i kö/förmedlingsärende

 • När ett klagomål lämnas undersöker en handläggare om förmedlingen har skett på ett korrekt sätt. Handläggaren svarar kunden och gör en notering om vad som inträffat och sagts i ärendet.

  Vill kunden gå vidare och få sitt ärende prövat ska detta ske skriftligt till Bovärden som svarar kunden skriftligt. Om kunden inte godtar detta svar skall kunden hänvisas att kontakta Mitt Albys VD Stefan Dahlbo via e-post stefan.dahlbo[at]mittalby.se *)

  *) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post

 
Dela detta.