MittAlby

Likabehandlingsplan

Vår verksamhet ska präglas av allas lika värde i alla situationer. Det gäller såväl i olika relationer på arbetsplatsen i relationen som i kontakten mellan oss och våra hyresgäster.

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi vill utifrån diskrimineringslagen och dess grunder motverka diskriminering och accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandling. Vårt mål är att skapa en miljö där allas erfarenhet och kunskap tas tillvara. Medarbetare ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Mångfald skapar ett mervärde och ger positiva effekter för våra hyresgäster och medarbetare. Tre perspektiv är intressanta för arbetet med mångfald. Först det affärsmässiga perspektivet som bland annat rymmer marknaden, varumärke, lönsamhet, hållbar utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare arbetsgivareperspektivet som innebär en multikulturell organisation som ger medarbetare lika möjligheter och villkor, och som tar tillvara och som gör att vi kan behålla kompetenta medarbetare. Till sist att följa arbetsrättslagar som diskrimineringslagen och ingånga kollektivavtal och därmed visa att demokratin respekteras.

 

 
Dela detta.